PROJECTE D’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE CONTROL DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I LA DEMOLICIÓ ( RCD )

De conformitat amb el previst al l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança Municipal sobre  control de residus de la construcció i la demolició ( RCD ), es recava l’opinió dels subjectes i de les Organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma al voltant de:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de deu dies a comptar des de el dia següent al de la publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats a l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa Control dels residus de la construcció i la demolició i regulació de la reutilització de les graves i arenes provinents de la transformació d’enderrocs.
Necessitat i Oportunitat de la seua aprovació. Sostenibilitat ambiental del municipi.
Objectius de la norma Establir el règim jurídic de la producció, possessió, gestió i destinació dels residus de construcció i demolició, sense perjudici de la normativa que resulta d’aplicació.

Social i mediambiental:

Reducció de l’impacte sobre el paisatge que origina l’explotació de les pedreres.

Estalvi de recursos naturals.

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores Implementació de l‘agenda XXI