ESCOLA-TALLER LES ENVERNISSADORES

Inici del nou curs a l’Escola Taller Les Envernissadores

inici curs taller-escola ceràmica

PROGRAMA TALLER D’OCUPACIÓ POTRIES CERÀMICA

Convocatòria per a la constitució de la comissió de selecció

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ “TALLER OCUPACIÓ POTRIES CERÀMICA”

Les normes de funcionament que regiran el procés de selecció del projecte “Taller Ocupació POTRIES CERÀMICA”, segons Decret d’Alcaldia nº 2023-0549 (descarregar), seran:

A.- SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU

La comissió de selecció estableix el següent procediment de selecció a seguir:

 • La oferta d’ocupació serà tramitada a través de l’Espai Labora.
 • La relació de llocs de treball i els requisits mínims exigits del T.E., seran d’acord a l’annex I Relació de llocs de treball del Taller d’Ocupació, d’aquestes normes de funcionament. (descarregar)
 • Per al personal auxiliar administratiu, l’àmbit de cerca de les persones candidates es realitzarà entre demandants inscrits en l’àmbit de referència de l’Espai Labora: la Safor.
 • El període previst de presentació de la documentació abarca des del 30/10/2023 fins al 08/11/2023 (S’AMPLIA FINS EL 14/11/2023). El procediment podrà fer-se a través del procediment d’Instància general de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Potries, o a les mateixes oficines de l’Ajuntament de Potries.
 • Impresos normalitzats i documentació a presentar:

  • Model de Sol.licitud segons Annex III (descarregar)
  • Model de Curriculum (descarregar)
  • Còpies digitalitzades de la documentació segons la Instrucció.
 • La resta s’aplicarà segons la “Instrucció del director general de LABORA-Servei Valencià d’Ocupació i Formació per a la selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu de TALLERS D’OCUPACIÓ i TALLERS D’OCUPACIÓ PER A DONES” (descarregar).
B.- SELECCIÓ DE L’ALUMNAT/TREBALLADOR
 • La oferta d’ocupació serà tramitada a través de l’Espai Labora.
 • Cerca de persones candidates. El primer àmbit de recerca de persones candidates es realitzarà en l’àmbit de Potries, i en el supòsit de no existir suficients persones candidates, l’Espai Labora ampliarà l’àmbit territorial de la Safor.
 • El període previst de presentació de la documentació abarca des del 30/10/2023 fins al 08/11/2023 (S’AMPLIA FINS EL 14/11/2023). El procediment podrà fer-se a través del procediment d’Instància general de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Potries, o a les mateixes oficines de l’Ajuntament de Potries.
 • Impresos normalitzats i documentació a presentar:

  • Si és el cas, documentació relativa a l’apartat 1 SITUACIÓ de l’Annex II.a (descarregar). Acreditació per: Víctima de violència de gènere, Diversitat funcional, Situació o risc d’exclusió social, Baixa qualificació professional, Famílies monoparentals maternes, Titulars i beneficiàries de la Renda Valenciana d’Inclusió.
  • Model DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES MIXTOS (descarregar)
  • Model DECLARACIÓ RESPONSABLE NO ABANDONAMENT PROGRAMES MIXTOS (descarregar)
 • La resta s’aplicarà segons la “Instrucció del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació per a la selecció de l’alumnat/treballador participant en projectes de TALLERS D’OCUPACIÓ i TALLERS D’OCUPACIÓ PER A DONES” (descarregar).
C.-

En el no previst en aquestes normes de funcionament, s’aplicarà la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques i règim jurídic del sector públic.

© Copyright - Ajuntament Potries