BORSA AUXILIAR ADMINISTRATIUS

Anunci d’aprovació de bases i convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació d’auxiliars administratius:

Per Resolució d’Alcaldia núm. 2019/0204 de data 15 de maig de 2019, es van aprovar les bases i la convocatòria que regularan el procés selectiu per a la creació d’una borsa d’auxiliars administratius mitjançant concurs-oposició.
Les sol·licituds requerint prendre part en les corresponents proves d’accés es dirigiran a l’Alcaldessa de l’Ajuntament i es presentaran en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Termini des del 29 de maig a l’11 de juny de 2019.

Extracte publicat al Butlletí Oficial de la Província de València del 28 de maig de 2019: EXTRACTE

Podeu descarregar les bases reguladores que regiran la convocatòria:

BASES

ANNEX I Temari

ANNEX II Sol_licitud