La Col·lecció:

La Col·lecció Museogràfica de Potries té la missió de fomentar un espai d’encontre i sensibilització per la conservació, investigació, promoció i exhibició del patrimoni cultural local i comarcal, potenciant i afavorint la dinamització cultural i socioeconòmica de la comunitat i el territori, d’acord amb els recursos del patrimoni cultural que han modelat durant segles la personalitat del poble valencià. La seu d’aquesta institució es troba a una antiga terrisseria rehabilitada, la cassoleria d’Àngel Domínguez, rellevant recurs etnològic situat al carrer del Cup 6 de Potries.

La col·lecció està constituïda per materials ceràmics de diverses èpoques procedents de diferents jaciments arqueològics. Des d’època prehistòrica, jaciments de Penyascals i Casa Fosca-Horteta; passant per l’època romana amb les restes de la vil·la de la Campina-Catorzena; l’època medieval i moderna amb el nucli històric i la cantereria; fins als segles XIX i XX amb diverses campanyes de recollida i localització de produccions dels terrissers contemporanis. D’altra banda, es conserva una quantitat ingent de materials etnològics relacionats amb la vida rural tradicional i les activitats econòmiques que s’han desenvolupat al nostre municipi durant segles (eines relacionades amb la producció terrissera, la ramaderia i la matança, l’agricultura i el camp, la taronja, l’olivera i l’oli, la morera i la seda, el raïm i la pansa, el transport i els traginers, les ferreries, els llenyaters, l’espart i els seus productes, etc.).

En aquest document podeu trobar els objectes inventariats fins a la data, tot i que encara hi ha gran nombre pendents d’inventariar.