La nostra platja

El riu Serpis, sempre ha sigut un entorn molt lligat al poble de Potries, el veïnat del qual, com molts altres de la comarca de la Safor, ha utilitzat durant molts anys per a usos tan diversos com ara: la pesca, la cacera i la recol·lecció que han servit d’aportacions nutricionals a la població en èpoques d’escassetat d’aliments, d’espai d’esbarjo a les famílies i als més joves principalment a les èpoques d’estiu, d’aprofitament dels seus recursos, de zona de pasturatge, etc. Però també ha sigut un espai que ha sofert diversos impactes en èpoques passades per culpa de la contaminació per les indústries presents a les seues proximitats.

En l’actualitat, tot i que ja no hi ha problemes de contaminació tan greus i evidents com els soferts en dècades anteriors, el Serpis presenta diferents problemàtiques degudes principalment a l’abundant presència d’espècies exòtiques invasores, l’escassetat d’aigua i a una manca d’usos per part de les poblacions, que generen espais propers als municipis amb signes molt evidents de degradació d’aquest entorn natural, com per exemple: trams del riu inaccessibles degut a canyars infranquejables, zones on s’acumulen les deixalles i els enderrocs procedents d’abocaments incontrolats, etc.

En 2018, el Col·lectiu Nostra Terra, l’Associació Teixim Potries i altres entitats locals van tirar endavant el projecte anomenat “Potries té platja: projecte de recuperació de la ribera fluvial del riu Serpis a la Palanca”. Els objectius generals de l’actuació van consistir en la millora ambiental de l’entorn de l’actuació a través de l’eliminació de les espècies exòtiques invasores presents en el tram de treball i la substitució per espècies arbustives, recuperant així un espai proper a la població. Es va recuperar l’accessibilitat a aquest tram del riu que presenta cada vegada més un ús lúdic i educatiu per part del veïnat de Potries i la comarca, i el paisatge i l’ecosistema de ribera propi d’aquest entorn.

© Copyright - Ajuntament Potries